Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower làm theo hướng dẫn của các công văn, hay thông tư của bộ xây dựng + bộ tài chính thôi. Những chi phí tra theo 1751 thường là dựa vào chi phí xây dựng + thiết bị. Chỉ có chi phí thẩm tra, thẩm định + thanh quyết toán theo thông tưquyết định của Bộ tài chính thì mới dựa trên tổng mức đầu tư thôi. Căn hộ Gold Tower ở vai trò thẩm định dự án phải không? Nếu vậy phải đề nghị chủ đầu tư giải trình lý do tại sao có việc thay đổi như vậy. Nếu lý do đó nằm trong một trong ba nội dung a,b,c của Nghị định 112 thì xem xét thẩm định điều chỉnh (nếu đúng với điều kiện để được điều chỉnh). Nếu người có thẩm quyền chấp nhận điều chỉnh qui mô dự án thì đương nhiên tổng mức đầu tư sẽ được điều chỉnh. Căn hộ Gold Tower cũng cần đánh giá lại tính hiệu quả của dự án vì chênh lệch tổng mức đầu tư đến gần 30%.
Hồ sơ của chủ đầu tư trình để điều chỉnh theo mình như vậy là không đầy đủ.
Mình nghĩ có lẽ do vấn đề khảo sát và chọn phương án ban đầu. Theo mình thì đây là lỗi do tư vấn. TRường hợp này không thể chỉ thẩm định bổ sung TMĐT mà phải thẩm định lại cả thiết kế cơ sở nữa vì TKBVTC không phù hợp với TKCS. Yêu cầu CĐT giải trình rõ lý do, nguyên nhân thay đổi bổ sung để còn xem xét đến trách nhiệm của các bên liên quan khi lập DADT.
CĐT phải lập và trình dự án bổ sung thay đổi trình người quyết định đầu tư phê duyệt lại dự án đầu tư để làm cơ sở các việc thực hiện tiếp theo.
NHư vậy là bạn chưa thể thẩm định bổ sung TMĐT được nhé!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *